Feitelijke onjuistheden informatie HAG

Op 8 mei heeft het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst op basis van de brief van belangengroep “Het Andere Geluid” (HAG) aan de Raad van Velsen. Vanzelfsprekend heeft iedereen het democratische recht om standpunten naar voren te brengen. Helaas bevat de brief van HAG feitelijke onjuiste informatie en ontbreekt een degelijke onderbouwing. Omdat dit kan leiden tot een verkeerde beeldvorming heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid besloten schriftelijk te reageren.

Conclusies concept locatieonderzoek toch openbaar

De aanhouder wint! Na het indienen van een bezwaarschrift, heeft de provincie alsnog besloten om de onleesbaar gemaakte conclusies van het concept locatie-onderzoek van adviesbureau Sweco voor een asielzoekerscentrum in Velsen vrij te geven.

Kwaliteit locatieonderzoek schiet tekort

Vandaag heeft onze stichting een brief verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland over het locatie-onderzoek van de gemeente voor een asielzoekerscentrum in Velsen. Onze stichting heeft namelijk sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van dit locatie-onderzoek te kort schiet.

Brief aan Raad

Vandaag heeft onze stichting een brief aan de griffie gestuurd voor de raadsvergadering over de opvang in Kennemerland op 11 april a.s. Deze brief is bedoeld als constructieve bijdrage aan het openbare debat over de plannen voor opvang van asielzoekers op de langere termijn binnen de gemeente Velsen.

Voorbereiding juridische stappen

We bevinden ons in de volgende fase van het onderzoek en participatieproces en een besluit van de gemeenteraad over het AZC in Santpoort-Zuid is aanstaande. In april worden de verschillende onderwerpen in de klankbordgroepen van de gemeente besproken. Hierna wordt het definitieve participatieverslag aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze stichting heeft echter steeds meer twijfels over het democratisch proces en bereidt zich voor op volgende (juridische) stappen. Hierbij vragen we opnieuw uw hulp.

Vraagtekens opzet enquête

Bewoners hebben in februari het verzoek gekregen van de gemeente om de vragenlijst “onderzoek AZC locatie in Santpoort-Zuid” in te vullen. Na analyse hebben we helaas moeten concluderen dat de opzet van de vragenlijst te wensen overlaat. Dit kan leiden tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten. Onze stichting heeft hierover een mail verstuurd aan de raad.

 

ANBI-status toegekend

Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft met terugwerkende kracht per 30-08-2023 van de de belastingdienst een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat onze stichting is aangemerkt als instelling die zich inzet voor het algemeen belang. Met voor onze donateurs als voordeel dat zij hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Reactie uitzending Nieuwsuur

Naar aanleiding van een recente verklaring van de gemeenteraad van Velsen heeft de redactie van “Nieuwsuur” contact gezocht met de Stichting Samen Santpoort-Zuid, met het verzoek om mee te werken aan een reportage over de discussie over opvang. Na overleg heeft ons bestuur besloten gehoor te geven aan het verzoek. De rapportage over de “hoog oplopende emoties” in Velsen is gisterenavond uitgezonden.

Bezwaar WOZ-beschikking

Onlangs heeft u de jaarlijkse belastingaanslag van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 01-01-2023 vermeld staat. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ-waarde zoals aangegeven in de WOZ-beschikking. Onze stichting adviseert u dit te doen als voorbereiding op een eventuele planschadeclaim.

Reactie statement gemeenteraad

Op 29 februari publiceerden de gemeenteraadsleden een statement naar aanleiding van de vele reacties op het onderzoek naar een mogelijk AZC in Santpoort-Zuid. Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft een reactie aan de raad gestuurd naar aanleiding van dit statement.

Wat kunt u zelf doen?

Onze stichting bestaat uit 4 bestuursleden, 11 kernleden en vele vrijwilligers die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden inzetten voor de woongemeenschap Santpoort-Zuid. Dat is een relatief klein team voor een grote hoeveelheid werk. U hulp is dus zeer welkom!

WOO geen gunst maar plicht

Het voldoen aan WOO (Wet Open Overheid) verzoeken is geen gunst maar een plicht. Een plicht die bovendien in de grondwet is geregeld. Helaas houden zowel de gemeente Velsen als het COA zich opnieuw niet aan de termijnen en regels die daarvoor gelden.

Terugblik online informatiebijeenkomst

Op vrijdag 16 februari ontving u nieuwsbrief 7 van team Opvang van de gemeente Velsen met het verslag van de online informatiebijeenkomst op 7 februari 2024. Helaas heeft onze stichting moeten concluderen dat er geen sprake is van objectieve verslaglegging en blijft een aantal zaken onduidelijk.

Terugblik eerste klankbordgroepen

Op 15, 18, 22 en 27 januari vonden de startbijeenkomsten van de klankbordgroepen plaats. Circa 100 mensen verdeeld over vier groepen gingen in gesprek met de gemeente. De samenvatting van deze vier klankbordgroepen voor de raad was echter uiterst teleurstellend. Bovendien wachten de leden van de klankbordgroep nog steeds op de uitnodiging voor de tweede bijeenkomst, terwijl het hele traject in mei van dit jaar afgerond moet zijn. 

Nieuwsbrief stichting februari 2024

Vandaag is de februari nieuwsbrief verschenen van onze stichting. Hierin leest u de laatste stand van zaken rond de plannen van
de gemeente voor een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid. Klik op onderstaande oranje knop om de nieuwsbrief te lezen.

Stichting start bewustwordingscampagne

P E R S B E R I C H T

Het verzet tegen de gemeenteplannen voor de bouw van een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid groeit. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van eenduidige en heldere informatie van de gemeente Velsen richting haar inwoners.

Nieuwe website live

Onze stichting groeit. Inmiddels steunen ruim 280 donateurs onze doelen en werkzaamheden. Hierbij hoort ook een verdere professionalisatie van onze communicatie. Daarom is deze week onze nieuwe website live gegaan met bijbehorend nieuw logo dat staat voor samenwerking, cohesie, bescherming en respect.

Onze stichting in het zicht

De komst van een eventueel grootschalig AZC in de naaste omgeving staat nog niet bij iedereen duidelijk op het netvlies. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners, ook in de naaste omgeving van Santpoort-Zuid, op de hoogte zijn van de plannen. Daarom start stichting Samen Santpoort Zuid op 25 januari a.s. een bewustwordingscampagne.

Stichting spreekt in bij Provinciale Staten

Op 15 januari 2024 heeft onze stichting Samen Santpoort-Zuid ingesproken bij de Commissie Ruimte van de Provinciale Staten Noord-Holland. Deze commissie behandelt onder andere verzoeken voor ontheffing van het Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) en adviseert daarover aan Gedeputeerde Staten. Het inspreken was er vooral op gericht de provincie bewust te maken wat er aan de hand is in Santpoort-Zuid en wat naar onze mening haar taak daarbij is.

Klankbordgroepen van start

Op 15 januari start de gemeente Velsen eindelijk met het participatieproces. Naar onze mening in een bijzondere volgorde. Na een bijeenkomst in het Telstart stadion deze zomer, is herhaaldelijk gevraagd om een centrale bijeenkomst zodat alle inwoners tegelijkertijd, dezelfde informatie krijgen. Hier heeft de gemeente nog geen gehoor aan gegeven, maar gaat nu wel in vier kleine groepjes van 25 bewoners het gesprek aan met bewoners.

Avonden direct omwonenden Boemel

Ondanks talloze brieven, mails en petities, voelen veel bewoners zich niet gehoord. Na veelvuldige verzoeken om centrale informatie heeft de gemeente op 18 en 19 december 2023 inloopavonden georganiseerd. Hiervoor waren echter alleen de directe omwonenden van het geplande AZC uitgenodigd. Aanleiding voor de gemeente was dat weinig direct omwonenden  zich hadden opgegeven voor de klankbordgroepen. Maar zorgen leven er zeker!

Eigen locatieonderzoek

Meer en meer wordt onze indruk bevestigd dat het college niet serieus heeft gekeken naar andere locaties dan Handgraaf en De Elta. Om te kunnen bouwen in beschermd provinciaal landschap mogen er geen binnenstedelijk alternatieven zijn en ook geen alternatieven binnen regulier landelijk gebied.

Formele stappen

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de realisatie van een AZC in Santpoort-Zuid. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen pas worden gestart nadat er een ontwerp-(raads)besluit is genomen. Onze stichting heeft er echter weinig vertrouwen dat de plannen voor een permanent AZC op Handgraaf en sportpark De Elta zullen veranderen n.a.v. participatie. Daarom hebben wij juridische stappen aangekondigd bij zowel de gemeente als de provincie.