Terugblik online informatiebijeenkomst

Op vrijdag 16 februari ontving u nieuwsbrief 7 van team Opvang van de gemeente Velsen met het verslag van de online informatiebijeenkomst op 7 februari 2024. Helaas heeft onze stichting moeten concluderen dat er geen sprake is van objectieve verslaglegging en blijft een aantal zaken onduidelijk.

Image Description

foto gemeente Velsen

Naar onze mening is de bijeenkomst op een “gekleurde” wijze vastgelegd hetgeen het vertrouwen in het participatieproces niet ten goede komt. Aangegeven is dat de 580 aanwezigen 350 vragen hebben gesteld. Echter, volgens onze bronnen ligt dit aantal in werkelijkheid vijf keer hoger. Bij navraag geeft de gemeente aan dat veel vragen vergelijkbaar waren. Van de meer dan 1000 vragen in de chat werden in de online studio slechts enkele genuanceerde vragen beantwoord.  Inmiddels heeft de gemeente de Q&A gepubliceerd met onduidelijke, tegenstrijdige en zelfs soms misleidende informatie.

Minimaal of maximaal 200?

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat de wethouder niet volledig transparant is. Waar hij spreekt over 200 opvangplekken, heeft onze stichting via een WOO (Wet Open Overheid) verzoek het addendum op de bestuursovereenkomst tussen het COA en Velsen verkregen. Hierin stemt het COA op 22 december 2023 in met de (in afwijking van de minimale omvangeisen) AZC locatie in Velsen vanaf 1 januari 2025. Met als doel een locatie mogelijk te maken voor minimaal 200 personen.

Onduidelijkheid over termijn

De COA-medewerker stelde (tot ogenschijnlijke verbazing van de wethouder en de regisseur samenspel van Team Opvang) dat er geen termijn aan de opvang verbonden wordt. Als COA iets bouwt, wordt dat niet na 5 jaar weer afgebroken. Dus een AZC zal er minimaal 20 jaar blijven staan. Waar het dus werkelijk om draait is de economische haalbaarheid.

Niveau participatie

Gemeente Velsen onderscheidt in haar beleidskader drie niveaus van participatie: raadplegen, samen maken en samen beslissen. Informeren is hiervoor de basis, aldus de gemeente. En dit is nu juist waar het aan schort bij het participatietraject rond het AZC. Na veel aandringen organiseerde de gemeente pas ná de start van de klankbordgroepen de informatiebijeenkomst waarop door  veel bewoners al ruim een half jaar op wordt aangedrongen. Weliswaar online, dus van een dialoog was geen sprake. Bij de klankbordgroepen lijkt de gemeente slechts te kiezen voor het niveau “raadplegen”. Wij stellen grote vraagtekens bij deze manier van participeren. Is er bijvoorbeeld ruimte voor discussie over het participatieniveau met de raad of provincie? Als slechts het niveau raadplegen van toepassing is voor een ingrijpend project zoals een AZC, voor welke projecten zijn dan hogere niveaus (samen beslissen en samen maken) van toepassing? Is raadplegen ook het niveau voor het vervolgtraject, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning?

Hoewel er geen antwoorden zijn gegeven op deze vragen, roept onze stichting bewoners op kritische vragen te stellen tijdens de volgende klankbordsessies. Gebrek aan transparantie en eenduidige informatie en het keer op keer de overschrijden van de termijn bij WOO verzoeken getuigt namelijk niet van het serieus nemen van ons als inwoners.

terug naar nieuwsoverzicht