Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen rond onze Stichting én het laatste nieuws over het potentiele AZC in Santpoort-zuid. Ook versturen wij regelmatig NIEUWSBRIEVEN.

Image Description

Zorgen over beschermde Noord-Hollandse landschappen

21 juli 2024

De provincie Noord-Holland is van plan om meer woningbouw in beschermde landschappen toe te staan. Door de regels te versoepelen, mogen er ook woningen in de meest waardevolle delen worden gebouwd. Maatschappelijke organisaties maken zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling.

lees meer...
Image Description

Locatieonderzoek SWECO leidt tot veel vragen

19 juli 2024

In juni 2024 is het meest recente locatie-onderzoek voor een AZC in Velsen openbaar gemaakt. De belangrijkste uitkomst was dat er, naast Handgraaf en De Elta in Santpoort-Zuid, ook drie andere locaties in Velsen mogelijk geschikt zijn. Het onderzoek leidde tot veel kritiek van de klankbordgroepleden. Ook onze stichting stuitte na grondig doornemen van het rapport op een flink aantal kanttekeningen en is van mening dat door tekortkomingen in het rapport een aantal locaties onterecht als ongeschikt zijn bestempeld.

lees meer...
Image Description

WOO verzoeken gemeente Velsen duren lang

1 juli 2024

Al eerder hebben wij geconstateerd dat inwoners (en ook Stichting Samen Santpoort-Zuid) zich tot de rechter moesten wenden om informatie te verkrijgen van de gemeente Velsen. Dit omdat de gemeente niet besliste op WOO verzoeken. Ook doet de gemeente vaak veel te lang over het publiceren van WOO verzoeken.

lees meer...
Image Description

Gesprek wethouder en SWECO onderzoek gepubliceerd

13 juni 2024

Op 12 juni bracht het bestuur van Stichting Samen Santpoort-Zuid een bezoek aan het gemeentehuis. Op uitnodiging van Wethouder Smeets werd het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die er heersen en het verloop van het onderzoek. Inmiddels is ook het SWECO onderzoek gepubliceerd met nieuwe mogelijke locaties.

lees meer...
Image Description

Driekwart deelnemers geen vertrouwen in participatietraject

7 juni 2024

Op 4 juni hebben 72 klankbordgroep-leden de Raad geïnformeerd over op het verloop van het participatieproces rond het AZC in Santpoort-Zuid. Dit mede naar aanleiding van de mediacampagne van de gemeente waarin naar de mening van de klankbordgroep-leden een foutief beeld wordt geschetst van het proces. Minimaal driekwart van de KBG-leden ervaart de participatie als uiterst onzorgvuldig en onbevredigend. De onjuiste weergave in de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven en media maken dat het vertrouwen van deze KGB-leden nu tot een dieptepunt is gedaald.

lees meer...
Image Description

Onterecht toegepaste criteria locatie-onderzoek

6 juni 2024

Deze week heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid een tweede brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over het lopende locatie-onderzoek voor een AZC in Velsen. De Stichting is namelijk van mening dat door het hanteren van zelf toevoegde en niet vereiste (COA) criteria, het aantal mogelijke locaties onterecht kunstmatig wordt beperkt.

lees meer...
Image Description

Save the date: borrel 13 september

30 mei 2024

!! SAVE THE DATE !! Stichting Samen Santpoort-Zuid-borrel organiseert op vrijdag 13 september 2024 een borrel voor al haar donateurs en andere bewoners die ons steunen. Wij maken graag kennis, praten u bij en kijken vooruit!

lees meer...
Image Description

Kwart ingekomen stukken niet openbaar

27 mei 2024

Tegen de verzoeken van onze advocaat in, zijn nog steeds niet alle ingekomen stukken rond het AZC in Santpoort-Zuid gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen. Terwijl de gemeente wél in de Jutter propageert dat alle brieven en mails voor iedereen te lezen zijn. Dit is onjuist en kwalijk. Uit analyse blijkt 27% van de ingekomen stukken nog steeds niet openbaar is geplaatst.

lees meer...
Image Description

Feitelijke onjuistheden informatie HAG

24 mei 2024

Op 8 mei heeft het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst op basis van de brief van belangengroep “Het Andere Geluid” (HAG) aan de Raad van Velsen. Vanzelfsprekend heeft iedereen het democratische recht om standpunten naar voren te brengen. Helaas bevat de brief van HAG feitelijke onjuiste informatie en ontbreekt een degelijke onderbouwing. Omdat dit kan leiden tot een verkeerde beeldvorming heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid besloten schriftelijk te reageren.

lees meer...
Image Description

Conclusies concept locatieonderzoek toch openbaar

21 april 2024

De aanhouder wint! Na het indienen van een bezwaarschrift, heeft de provincie alsnog besloten om de onleesbaar gemaakte conclusies van het concept locatie-onderzoek van adviesbureau Sweco voor een asielzoekerscentrum in Velsen vrij te geven.

lees meer...
Image Description

Kwaliteit locatieonderzoek schiet tekort

18 april 2024

Vandaag heeft onze stichting een brief verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland over het locatie-onderzoek van de gemeente voor een asielzoekerscentrum in Velsen. Onze stichting heeft namelijk sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van dit locatie-onderzoek te kort schiet.

lees meer...
Image Description

Brief aan Raad

6 april 2024

Vandaag heeft onze stichting een brief aan de griffie gestuurd voor de raadsvergadering over de opvang in Kennemerland op 11 april a.s. Deze brief is bedoeld als constructieve bijdrage aan het openbare debat over de plannen voor opvang van asielzoekers op de langere termijn binnen de gemeente Velsen.

lees meer...
Image Description

Voorbereiding juridische stappen

31 maart 2024

We bevinden ons in de volgende fase van het onderzoek en participatieproces en een besluit van de gemeenteraad over het AZC in Santpoort-Zuid is aanstaande. In april worden de verschillende onderwerpen in de klankbordgroepen van de gemeente besproken. Hierna wordt het definitieve participatieverslag aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze stichting heeft echter steeds meer twijfels over het democratisch proces en bereidt zich voor op volgende (juridische) stappen. Hierbij vragen we opnieuw uw hulp.

lees meer...
Image Description

Vraagtekens opzet enquête

25 maart 2024

Bewoners hebben in februari het verzoek gekregen van de gemeente om de vragenlijst “onderzoek AZC locatie in Santpoort-Zuid” in te vullen. Na analyse hebben we helaas moeten concluderen dat de opzet van de vragenlijst te wensen overlaat. Dit kan leiden tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten. Onze stichting heeft hierover een mail verstuurd aan de raad.

 

lees meer...
Image Description

ANBI-status toegekend

20 maart 2024

Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft met terugwerkende kracht per 30-08-2023 van de de belastingdienst een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat onze stichting is aangemerkt als instelling die zich inzet voor het algemeen belang. Met voor onze donateurs als voordeel dat zij hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

lees meer...
Image Description

Reactie uitzending Nieuwsuur

16 maart 2024

Naar aanleiding van een recente verklaring van de gemeenteraad van Velsen heeft de redactie van “Nieuwsuur” contact gezocht met de Stichting Samen Santpoort-Zuid, met het verzoek om mee te werken aan een reportage over de discussie over opvang. Na overleg heeft ons bestuur besloten gehoor te geven aan het verzoek. De rapportage over de “hoog oplopende emoties” in Velsen is gisterenavond uitgezonden.

lees meer...
Image Description

Bezwaar WOZ-beschikking

14 maart 2024

Onlangs heeft u de jaarlijkse belastingaanslag van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 01-01-2023 vermeld staat. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ-waarde zoals aangegeven in de WOZ-beschikking. Onze stichting adviseert u dit te doen als voorbereiding op een eventuele planschadeclaim.

lees meer...
Image Description

Reactie statement gemeenteraad

6 maart 2024

Op 29 februari publiceerden de gemeenteraadsleden een statement naar aanleiding van de vele reacties op het onderzoek naar een mogelijk AZC in Santpoort-Zuid. Stichting Samen Santpoort-Zuid heeft een reactie aan de raad gestuurd naar aanleiding van dit statement.

lees meer...
Image Description

Wat kunt u zelf doen?

1 maart 2024

Onze stichting bestaat uit 4 bestuursleden, 11 kernleden en vele vrijwilligers die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden inzetten voor de woongemeenschap Santpoort-Zuid. Dat is een relatief klein team voor een grote hoeveelheid werk. U hulp is dus zeer welkom!

lees meer...
Image Description

WOO geen gunst maar plicht

26 februari 2024

Het voldoen aan WOO (Wet Open Overheid) verzoeken is geen gunst maar een plicht. Een plicht die bovendien in de grondwet is geregeld. Helaas houden zowel de gemeente Velsen als het COA zich opnieuw niet aan de termijnen en regels die daarvoor gelden.

lees meer...
Image Description

Terugblik online informatiebijeenkomst

21 februari 2024

Op vrijdag 16 februari ontving u nieuwsbrief 7 van team Opvang van de gemeente Velsen met het verslag van de online informatiebijeenkomst op 7 februari 2024. Helaas heeft onze stichting moeten concluderen dat er geen sprake is van objectieve verslaglegging en blijft een aantal zaken onduidelijk.

lees meer...
Image Description

Terugblik eerste klankbordgroepen

19 februari 2024

Op 15, 18, 22 en 27 januari vonden de startbijeenkomsten van de klankbordgroepen plaats. Circa 100 mensen verdeeld over vier groepen gingen in gesprek met de gemeente. De samenvatting van deze vier klankbordgroepen voor de raad was echter uiterst teleurstellend. Bovendien wachten de leden van de klankbordgroep nog steeds op de uitnodiging voor de tweede bijeenkomst, terwijl het hele traject in mei van dit jaar afgerond moet zijn. 

lees meer...
Image Description

Nieuwsbrief stichting februari 2024

7 februari 2024

Vandaag is de februari nieuwsbrief verschenen van onze stichting. Hierin leest u de laatste stand van zaken rond de plannen van
de gemeente voor een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid. Klik op onderstaande oranje knop om de nieuwsbrief te lezen.

lees meer...
Image Description

Stichting start bewustwordingscampagne

30 januari 2024

P E R S B E R I C H T

Het verzet tegen de gemeenteplannen voor de bouw van een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid groeit. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van eenduidige en heldere informatie van de gemeente Velsen richting haar inwoners.

lees meer...
Image Description

Nieuwe website live

22 januari 2024

Onze stichting groeit. Inmiddels steunen ruim 280 donateurs onze doelen en werkzaamheden. Hierbij hoort ook een verdere professionalisatie van onze communicatie. Daarom is deze week onze nieuwe website live gegaan met bijbehorend nieuw logo dat staat voor samenwerking, cohesie, bescherming en respect.

lees meer...
Image Description

Onze stichting in het zicht

17 januari 2024

De komst van een eventueel grootschalig AZC in de naaste omgeving staat nog niet bij iedereen duidelijk op het netvlies. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners, ook in de naaste omgeving van Santpoort-Zuid, op de hoogte zijn van de plannen. Daarom start stichting Samen Santpoort Zuid op 25 januari a.s. een bewustwordingscampagne.

lees meer...
Image Description

Stichting spreekt in bij Provinciale Staten

16 januari 2024

Op 15 januari 2024 heeft onze stichting Samen Santpoort-Zuid ingesproken bij de Commissie Ruimte van de Provinciale Staten Noord-Holland. Deze commissie behandelt onder andere verzoeken voor ontheffing van het Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) en adviseert daarover aan Gedeputeerde Staten. Het inspreken was er vooral op gericht de provincie bewust te maken wat er aan de hand is in Santpoort-Zuid en wat naar onze mening haar taak daarbij is.

lees meer...
Image Description

Klankbordgroepen van start

9 januari 2024

Op 15 januari start de gemeente Velsen eindelijk met het participatieproces. Naar onze mening in een bijzondere volgorde. Na een bijeenkomst in het Telstart stadion deze zomer, is herhaaldelijk gevraagd om een centrale bijeenkomst zodat alle inwoners tegelijkertijd, dezelfde informatie krijgen. Hier heeft de gemeente nog geen gehoor aan gegeven, maar gaat nu wel in vier kleine groepjes van 25 bewoners het gesprek aan met bewoners.

lees meer...
Image Description

Avonden direct omwonenden Boemel

20 december 2023

Ondanks talloze brieven, mails en petities, voelen veel bewoners zich niet gehoord. Na veelvuldige verzoeken om centrale informatie heeft de gemeente op 18 en 19 december 2023 inloopavonden georganiseerd. Hiervoor waren echter alleen de directe omwonenden van het geplande AZC uitgenodigd. Aanleiding voor de gemeente was dat weinig direct omwonenden  zich hadden opgegeven voor de klankbordgroepen. Maar zorgen leven er zeker!

lees meer...
Image Description

Eigen locatieonderzoek

1 december 2023

Meer en meer wordt onze indruk bevestigd dat het college niet serieus heeft gekeken naar andere locaties dan Handgraaf en De Elta. Om te kunnen bouwen in beschermd provinciaal landschap mogen er geen binnenstedelijk alternatieven zijn en ook geen alternatieven binnen regulier landelijk gebied.

lees meer...
Image Description

Raadsessie 19 oktober

19 november 2023

Bij de Beeldvormende en Adviesvormende raadsessie van 19 oktober was een afvaardiging van ons bestuur aanwezig. We hebben er bewust voor gekozen voorafgaand aan deze vergadering een brief te sturen aan B&W en de raad. Ook tijdens deze raadsvergadering werd onze indruk weer bevestigd: wanneer we niets doen, komt er een grootschalig (300 of meer) AZC op locatie De Elta en Handgraaf. Er is naar onze mening sprake van een sterke tunnelvisie waar niet vanaf wordt geweken.

lees meer...
Image Description

Formele stappen

15 oktober 2023

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de realisatie van een AZC in Santpoort-Zuid. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen pas worden gestart nadat er een ontwerp-(raads)besluit is genomen. Onze stichting heeft er echter weinig vertrouwen dat de plannen voor een permanent AZC op Handgraaf en sportpark De Elta zullen veranderen n.a.v. participatie. Daarom hebben wij juridische stappen aangekondigd bij zowel de gemeente als de provincie. 

lees meer...