Over ons

Onze doelstelling

 • Het behoud, de bescherming en de versterking van de identiteit, (sociale) leefbaarheid, sociale cohesie, infrastructuur en veiligheid van het dorp Santpoort-Zuid in de ruimste zin van het woord.
 • het behoud van de cultuurhistorische waarde en de bescherming van het kwetsbare landschap door de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden te versterken. 
 • het bevorderen van het vertrouwen in de (plaatselijke) overheid als belangenbehartiging voor haar inwoners zodat het aanpassen aan veranderende omstandigheden de sociale cohesie en participatie versterkt en niet aantast. 

Activiteiten

 • Flora- en faunaonderzoek
 • Juridische aanpak bepalen en uitvoeren
 • Contacten met het COA
 • Contacten met Raadsleden en B&W Gemeente Velsen
 • Contacten met leden Provinciale Staten over het beschermde provinciale landschap
 • Informeren bewoners Santpoort Zuid via nieuwsbrieven
 • Volgen ontwikkelingen in Gemeenteraad
 • Contacten met Pre-Wonen (Eigenaar Handgraaf)
 • Samenwerking met SV Terrasvogels (sportpark De Elta)
 • Voortdurende raadpleging bewoners Santpoort-Zuid en andere betrokkenen   
 • Contact onderhouden met regionale natuurbeschermingsorganisaties
 • Beroep doen op de WOO (Wet Open Overheid): documenten opvragen bij de Gemeente Velsen, de Provincie Noord-Holland en het COA die niet pro-actief worden gedeeld en van belang zijn voor de bewoners van Santpoort-Zuid en de raadsleden die meebeslissen.

Ons bestuur

Graag stellen wij ons bestuur aan u voor. De leden van het voormalig AZC-comité Santpoort-Zuid zetten zich nu binnen de stichting vrijwillig in. 

Voorzitter: Richard Thuis
Secretaris: Boris Hendriksen
Penningmeester: Fokko Ringersma
Algemeen bestuurslid/juridische ondersteuning: Rob Rutten

Stichting Samen Santpoort-Zuid, is opgericht in augustus 2023 en ingeschreven bij de KvK nr 90999207. RSIN 865522042.
De stichting is voortgekomen uit het AZC comité Santpoort-Zuid. De 15 leden van het voormalig comité zetten zich nu vrijwillig in voor de stichting.