Gesprek wethouder en SWECO onderzoek gepubliceerd

Op 12 juni bracht het bestuur van Stichting Samen Santpoort-Zuid een bezoek aan het gemeentehuis. Op uitnodiging van Wethouder Smeets werd het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die er heersen en het verloop van het onderzoek. Inmiddels is ook het SWECO onderzoek gepubliceerd met nieuwe mogelijke locaties.

Driekwart deelnemers geen vertrouwen in participatietraject

Op 4 juni hebben 72 klankbordgroep-leden de Raad geïnformeerd over op het verloop van het participatieproces rond het AZC in Santpoort-Zuid. Dit mede naar aanleiding van de mediacampagne van de gemeente waarin naar de mening van de klankbordgroep-leden een foutief beeld wordt geschetst van het proces. Minimaal driekwart van de KBG-leden ervaart de participatie als uiterst onzorgvuldig en onbevredigend. De onjuiste weergave in de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven en media maken dat het vertrouwen van deze KGB-leden nu tot een dieptepunt is gedaald.

Onterecht toegepaste criteria locatie-onderzoek

Deze week heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid een tweede brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over het lopende locatie-onderzoek voor een AZC in Velsen. De Stichting is namelijk van mening dat door het hanteren van zelf toevoegde en niet vereiste (COA) criteria, het aantal mogelijke locaties onterecht kunstmatig wordt beperkt.

Save the date: borrel 13 september

!! SAVE THE DATE !! Stichting Samen Santpoort-Zuid-borrel organiseert op vrijdag 13 september 2024 een borrel voor al haar donateurs en andere bewoners die ons steunen. Wij maken graag kennis, praten u bij en kijken vooruit!

Kwart ingekomen stukken niet openbaar

Tegen de verzoeken van onze advocaat in, zijn nog steeds niet alle ingekomen stukken rond het AZC in Santpoort-Zuid gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen. Terwijl de gemeente wél in de Jutter propageert dat alle brieven en mails voor iedereen te lezen zijn. Dit is onjuist en kwalijk. Uit analyse blijkt 27% van de ingekomen stukken nog steeds niet openbaar is geplaatst.

Feitelijke onjuistheden informatie HAG

Op 8 mei heeft het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst op basis van de brief van belangengroep “Het Andere Geluid” (HAG) aan de Raad van Velsen. Vanzelfsprekend heeft iedereen het democratische recht om standpunten naar voren te brengen. Helaas bevat de brief van HAG feitelijke onjuiste informatie en ontbreekt een degelijke onderbouwing. Omdat dit kan leiden tot een verkeerde beeldvorming heeft Stichting Samen Santpoort-Zuid besloten schriftelijk te reageren.

Conclusies concept locatieonderzoek toch openbaar

De aanhouder wint! Na het indienen van een bezwaarschrift, heeft de provincie alsnog besloten om de onleesbaar gemaakte conclusies van het concept locatie-onderzoek van adviesbureau Sweco voor een asielzoekerscentrum in Velsen vrij te geven.

Kwaliteit locatieonderzoek schiet tekort

Vandaag heeft onze stichting een brief verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland over het locatie-onderzoek van de gemeente voor een asielzoekerscentrum in Velsen. Onze stichting heeft namelijk sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van dit locatie-onderzoek te kort schiet.

Brief aan Raad

Vandaag heeft onze stichting een brief aan de griffie gestuurd voor de raadsvergadering over de opvang in Kennemerland op 11 april a.s. Deze brief is bedoeld als constructieve bijdrage aan het openbare debat over de plannen voor opvang van asielzoekers op de langere termijn binnen de gemeente Velsen.

Voorbereiding juridische stappen

We bevinden ons in de volgende fase van het onderzoek en participatieproces en een besluit van de gemeenteraad over het AZC in Santpoort-Zuid is aanstaande. In april worden de verschillende onderwerpen in de klankbordgroepen van de gemeente besproken. Hierna wordt het definitieve participatieverslag aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze stichting heeft echter steeds meer twijfels over het democratisch proces en bereidt zich voor op volgende (juridische) stappen. Hierbij vragen we opnieuw uw hulp.

Vraagtekens opzet enquête

Bewoners hebben in februari het verzoek gekregen van de gemeente om de vragenlijst “onderzoek AZC locatie in Santpoort-Zuid” in te vullen. Na analyse hebben we helaas moeten concluderen dat de opzet van de vragenlijst te wensen overlaat. Dit kan leiden tot onbetrouwbare onderzoeksresultaten. Onze stichting heeft hierover een mail verstuurd aan de raad.

 

Wat kunt u zelf doen?

Onze stichting bestaat uit 4 bestuursleden, 11 kernleden en vele vrijwilligers die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden inzetten voor de woongemeenschap Santpoort-Zuid. Dat is een relatief klein team voor een grote hoeveelheid werk. U hulp is dus zeer welkom!

WOO geen gunst maar plicht

Het voldoen aan WOO (Wet Open Overheid) verzoeken is geen gunst maar een plicht. Een plicht die bovendien in de grondwet is geregeld. Helaas houden zowel de gemeente Velsen als het COA zich opnieuw niet aan de termijnen en regels die daarvoor gelden.

Terugblik online informatiebijeenkomst

Op vrijdag 16 februari ontving u nieuwsbrief 7 van team Opvang van de gemeente Velsen met het verslag van de online informatiebijeenkomst op 7 februari 2024. Helaas heeft onze stichting moeten concluderen dat er geen sprake is van objectieve verslaglegging en blijft een aantal zaken onduidelijk.

Terugblik eerste klankbordgroepen

Op 15, 18, 22 en 27 januari vonden de startbijeenkomsten van de klankbordgroepen plaats. Circa 100 mensen verdeeld over vier groepen gingen in gesprek met de gemeente. De samenvatting van deze vier klankbordgroepen voor de raad was echter uiterst teleurstellend. Bovendien wachten de leden van de klankbordgroep nog steeds op de uitnodiging voor de tweede bijeenkomst, terwijl het hele traject in mei van dit jaar afgerond moet zijn. 

Nieuwsbrief stichting februari 2024

Vandaag is de februari nieuwsbrief verschenen van onze stichting. Hierin leest u de laatste stand van zaken rond de plannen van
de gemeente voor een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid. Klik op onderstaande oranje knop om de nieuwsbrief te lezen.

Stichting start bewustwordingscampagne

P E R S B E R I C H T

Het verzet tegen de gemeenteplannen voor de bouw van een grootschalig AZC in Santpoort-Zuid groeit. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van eenduidige en heldere informatie van de gemeente Velsen richting haar inwoners.

Eigen locatieonderzoek

Meer en meer wordt onze indruk bevestigd dat het college niet serieus heeft gekeken naar andere locaties dan Handgraaf en De Elta. Om te kunnen bouwen in beschermd provinciaal landschap mogen er geen binnenstedelijk alternatieven zijn en ook geen alternatieven binnen regulier landelijk gebied.

Raadsessie 19 oktober

Bij de Beeldvormende en Adviesvormende raadsessie van 19 oktober was een afvaardiging van ons bestuur aanwezig. We hebben er bewust voor gekozen voorafgaand aan deze vergadering een brief te sturen aan B&W en de raad. Ook tijdens deze raadsvergadering werd onze indruk weer bevestigd: wanneer we niets doen, komt er een grootschalig (300 of meer) AZC op locatie De Elta en Handgraaf. Er is naar onze mening sprake van een sterke tunnelvisie waar niet vanaf wordt geweken.

Formele stappen

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de realisatie van een AZC in Santpoort-Zuid. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen pas worden gestart nadat er een ontwerp-(raads)besluit is genomen. Onze stichting heeft er echter weinig vertrouwen dat de plannen voor een permanent AZC op Handgraaf en sportpark De Elta zullen veranderen n.a.v. participatie. Daarom hebben wij juridische stappen aangekondigd bij zowel de gemeente als de provincie.